Servicios

Curs 2020-2021

CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:

Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació Del 8 al 16 de juny
Duplicitats Del 22 al 26 de juny
Baremació Del 17 al 26 de juny
Publicació de les llistes provisionals d'admesos 1 de juliol
Presentació de les reclamacions davant de la direcció del centre De l'1 al 3 de juliol
Publicació als centres de les llistes definitives d'alumnes admesos 10 juliol
Termini de formalització de matrícula Del 13 al 29 de juliol

CARTA INFORMATIVA P2i P3  PROCÉS D'ADMISSIÓ .pdf

 

CALENDARI PROCÉS D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT:

Presentació de sol·licituds d'admissió per a ESO i de la documentació corresponent Del 17 al 25 de juny
Duplicitats Del 26 de juny a l'1 de juliol
Baremació Del 26 de juny a l'1 de juliol
Requisit acadèmic Fins al 3 de juiol
Publicació de les llistes provisionals d'admesos 15 de juliol
Presentació de les reclamacions davant de la direcció del centre Del 15 al 17 de juliol
Publicació als centres de les llistes definitives d'alumnes admesos 27 de juliol
Termini de formalització de matrícula

Del 28 al 31 de juliol

1 i 2 de setembre

 
   

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 

 1. Sol·licitud degudament emplenada. Poden emplenar-la via telemàtica o a mà. Si s'opta per emplenar-la telemàticament (http://www.ceice.gva.es/va/inicio) s'haurà d'imprimir i portar-la també al centre indicat com a primera opció. Per als que l'omplin a mà, els serà facilitada pel centre escolar.
 2. Per a l'acreditació de l'existència de germans matriculats al centre: Si els cognoms no són coincidents, s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o sentència per la qual s'adjudique la tutela.
 3. Per a l'acreditació del domicili familiar: DNI del pare, mare o tutor i rebut recent de llum, aigua o telèfon o contracte de lloguer o certificat de residència expedit per l'Ajuntament, en cas de discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents. Per al cas de presentar un contracte de lloguer haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806). En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne o alumna.
 4. Per a l'acreditació del lloc de treball: per a treballador per compte d'altri certificat emés per l'empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball; i per a treballador per compte propi model 036 o 037.
 5. Per a l'acreditació de pares o tutors de treballadors en actiu al centre docent: s'acreditarà pel mateix centre escolar.
 6. Annex Criteri nivell de renda (que els serà facilitat pel centre escolar)
 7. Per a l'acreditació del criteri de discapacitat s'haurà d'acompanyar certificat o targeta emés per la Conselleria de Benestar Social.
 8. Per a l'acreditació del criteri de família nombrosa s'haurà d'aportar títol oficial de família nombrosa.
 9. Per a l'acreditació de la condició de membre de família monoparental, s'haurà d'aportar títol de família monoparental.
 10. Per a l'acreditació d'altres situacions s'haurà d'aportar:
 • Acolliment familiar: resolució administrativa o judicial i certificat emés per la conselleria competent.
 • Acolliment de víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament: resolució judicial o administrativa.
 • Condició d'esportista: fotocòpia del BOE o del DOCV.

 

CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

 1. Existència de germans o germanes matriculats en el mateix centre: Es valorarà adjudicant 15 punts per cada un dels germans o germanes matriculats en el centre sol·licitat.
 2. Pares, mares, tutors o tutores, treballadors en actiu en el centre docent: 5 punts.
 3. Proximitat del domicili familiar o professional: S'ha de fer constar que el municipi de Vinaròs es dividirà en dues àrees d'influència: l'àrea 1 i l'àrea 2. Així els xiquets/tes obtindran punts segons si el domicili familiar o professional de la unitat familiar està dins la zona d'influència del centre educatiu triat, o la zona d'influència limítrofa.                                                                                                   Proximitat del domicili familiar o professional al centre educatiu segons l'art.31 Decret 40/2016 es valorarà de la manera següent:                                                                                                 *Alumnat el domicili del qual es trobe en l'àrea d'influència del centre: 10 punts                                                                                                                                                                                          *Alumnat el domicili del qual es trobe en les àrees limítrofes a la zona d'influència: 5 punts                                                                                                                                                                            
 4. Rendes anuals de la unitat familiar: Es valoraran assignant 2 punts a les rendes familiars iguals o inferiors a 2 vegades l'indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM). Les rendes anuals es calcularan tenint en compte el nombre de membres de la unitat familiar.
 5. Família nombrosa: La condició de família nombrosa general es valorarà amb 3 punts, i la de categoria especial amb 5 punts.
 6. Discapacitat: S'assignaran 4 punts quan la discapacitat siga entre el 33% i el 64% en l'alumne o alumna. Quan siga igual o superior al 65% s'assignaran 7 punts. Quan aquesta circumstància concórrega en els seus pares, mares, tutors, germans o germanes, s'assignaran 3 punts quan existisca discapacitat entre el 33% i el 64%. I 5 punts quan siga igual o superior al 65% per cada un d'ells en què es done aquesta situació.
 7. Condició de família monoparental: La condició de família monoparental general es valorarà amb 3 punts i la de categoria especial amb 5 punts.
 8. Es valorarà l'expedient acadèmic per a accedir a les ensenyances de Batxillerat

Tindran la consideració de fills o filles i germans i germanes:

 • Els xiquets i xiquetes en règim d'acolliment familiar.
 • Els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existisca vincle matrimonial, parella de fet o vincle assimilat a efectes legals, entre els progenitors d'ambdós.

 

S'HAURÀ DE TINDRE EN COMPTE:

 • Art. 31.3 de l'Ordre 7/2016 de 19 d'abril: "En el cas que es presente més d'una instància, no se'n tindrà en compte cap, i es procedirà a l'escolarització en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d'admissió, queden llocs vacants."
 • Art. 32.2 de l'Ordre 7/2016 de 19 d'abril: "Les sol·licituds i la documentació aportada després de la data establida no serà tinguda en compte en la baremació."
 • Art. 38 del Decret 40/2016 de 15 d'abril: Desempats: Els empats que es produeixen es dirimiran aplicant successivament la major puntuació obtinguda en els criteris següents:
 1. Existència de germans o germanes matriculats en el centre.
 2. Pares, mares, tutors o tutores legals treballadors del centre.
 3. Proximitat del domicili o del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o tutors legals.
 4. Renda per càpita en la unitat familiar.
 5. Condició legal de família nombrosa.
 6. Concurrència de discapacitat en l'alumnat, en els seus pares, mares, tutors, germans o germanes.
 7. Família monoparental.
 8. Expedient acadèmic, només en ensenyances postobligatòries.
 9. Sorteig efectuat per la conselleria competent en matèria d'educació en el qual es trie la lletra a partir de la qual s'assignaran les places.

 

NORMATIVA APLICABLE:

 • Decret 40/2016 de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docent públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d'Educació Infantil, Primària, Secundària obligatòria i Batxiller.
 • Ordre 7/2016 de 19 d'abril de la Conselleria d'Educació per la qual es regula el procediment d'admissió.
 • Resolució de 25 de març 2019 del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió per al curs 2019-2020