Servicios

Curs 2022-2023

CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:

 

Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió  www.telematricula.es

 

Del 26 d'abril al 4 de maig

Baremació sol·licituts

Del 5 a l'11 de maig
Publicació vacants / Resultat provisional 19 de maig
Presentació telemàtica de reclamacions als resultat provisional Fins al 23 de maig

Publicació vacants / Resultats definitius

Matrícula telemàtica     

Matrícula presencial

Termini de formalització de matrícula, alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en un altre centre. Presencial 

Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants produïdes per renúncia o excedents 

 

Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu:

-Quan la plaça sol·licitda siga per a centres públics, es presentaran 

La comisión municipal d'escolarització resoldrà i contestarà de manera individualitzada 

-Quan la plaça sol·licitada siga per a centres concertas, es presentaran 

3 de juny

Del 3 al 21 de juny

Del 22 de juny al 6 de juliol

Del 13 al 21 juny

7 i 8 de juliol

 

 

 

Del 3 al 7 juny

Fins al 21 de juny

 

Fins al 3 de juliol

Carta informativa a dirigida als pares/mares que escolaritzen als seus fills per primera vegada Carta  2022-2023_0.pdf
  MAPA àrees d' influències.pdf

CALENDARI PROCÉS D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT:

Publicació de les vacants existents en els centres educatius 25 de maig  
Presentació telemàtica de sol·licitus d'admisió Del 26 de maig al 3 de juny  
Baremació de les sol·licituds Del  6 al 14 de juny  
Comprovació de duplicitats  Del 7 al 15 de juny  

Acreditació del requisit acadèmic ESO

Acreditació del requisit acadèmic Batxillerat

Fins al 21 de juny

Fins al 4 de juliol

 

Resultat provisional i publicació vacants ESO

Resultat provisional i publicació vacants Batxillerat

    5 de juliol

12 de juliol

 

Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional del procediment ESO

Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional del procediment Batxillerat

Fins al 7 de juliol

Fins al 14 de juliol

 
     

Resultats definitius ESO

Resultats definitius Batxillerat 

18 de juliol

22 de juliol

 
     

Termini de formalització de matrícula telemàtica ESO

Termini de formalització de matrícula presencial ESO

Del 18 al 21 de juliol

Del 19 al 22 de juliol

 

Termini de formalització de matrícula telemàtica Batxillerat

Termini de formalització de matrícula presencial Batxillerat

L'alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admisió formalitzará la matrícula presendial 

Termini de formalitzacio de la matrícula per a cobrir les paces vacants produïdes per renúncia o excedents

Del 22 al 27 de juliol

Del 25 al 28 de juliol

Del 22 de juny al 6 de juliol

 

25 i 26 de juliol

 
     

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 1. Sol·licitud degudament emplenada via telemàtica www.telematricula.es
 2. Per a l'acreditació de l'existència de germans matriculats al centre: Si els cognoms no són coincidents, s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o sentència per la qual s'adjudique la tutela.
 3. Per a l'acreditació del domicili familiar: DNI del pare, mare o tutor i rebut recent de llum, aigua o telèfon o contracte de lloguer o certificat de residència expedit per l'Ajuntament, en cas de discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents. Per al cas de presentar un contracte de lloguer haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806). En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne o alumna.
 4. Per a l'acreditació del lloc de treball: per a treballador per compte d'altri certificat emés per l'empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball; i per a treballador per compte propi model 036 o 037.
 5. Per a l'acreditació de pares o tutors de treballadors en actiu al centre docent: s'acreditarà pel mateix centre escolar.
 6. Annex Criteri nivell de renda (que els serà facilitat pel centre escolar)
 7. Per a l'acreditació del criteri de discapacitat s'haurà d'acompanyar certificat o targeta emés per la Conselleria de Benestar Social.
 8. Per a l'acreditació del criteri de família nombrosa s'haurà d'aportar títol oficial de família nombrosa.
 9. Per a l'acreditació de la condició de membre de família monoparental, s'haurà d'aportar títol de família monoparental.
 10. Per a l'acreditació d'altres situacions s'haurà d'aportar:
 • Acolliment familiar: resolució administrativa o judicial i certificat emés per la conselleria competent.
 • Acolliment de víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament: resolució judicial o administrativa.
 • Condició d'esportista: fotocòpia del BOE o del DOCV.

 

CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

 1. Existència de germans o germanes matriculats en el mateix centre: Es valorarà adjudicant 15 punts per cada un dels germans o germanes matriculats en el centre sol·licitat.
 2. Pares, mares, tutors o tutores, treballadors en actiu en el centre docent: 5 punts.
 3. Proximitat del domicili familiar o professional: S'ha de fer constar que el municipi de Vinaròs es dividirà en dues àrees d'influència: l'àrea 1 i l'àrea 2. Així els xiquets/tes obtindran punts segons si el domicili familiar o professional de la unitat familiar està dins la zona d'influència del centre educatiu triat, o la zona d'influència limítrofa.                                                                                                   Proximitat del domicili familiar o professional al centre educatiu segons l'art.31 Decret 40/2016 es valorarà de la manera següent:                                                                                                 *Alumnat el domicili del qual es trobe en l'àrea d'influència del centre: 10 punts                                                                                                                                                                                          *Alumnat el domicili del qual es trobe en les àrees limítrofes a la zona d'influència: 5 punts                                                                                                                                                                            
 4. Rendes anuals de la unitat familiar: Es valoraran assignant 2 punts a les rendes familiars iguals o inferiors a 2 vegades l'indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM). Les rendes anuals es calcularan tenint en compte el nombre de membres de la unitat familiar.
 5. Família nombrosa: La condició de família nombrosa general es valorarà amb 3 punts, i la de categoria especial amb 5 punts.
 6. Discapacitat: S'assignaran 4 punts quan la discapacitat siga entre el 33% i el 64% en l'alumne o alumna. Quan siga igual o superior al 65% s'assignaran 7 punts. Quan aquesta circumstància concórrega en els seus pares, mares, tutors, germans o germanes, s'assignaran 3 punts quan existisca discapacitat entre el 33% i el 64%. I 5 punts quan siga igual o superior al 65% per cada un d'ells en què es done aquesta situació.
 7. Condició de família monoparental: La condició de família monoparental general es valorarà amb 3 punts i la de categoria especial amb 5 punts.
 8. Es valorarà l'expedient acadèmic per a accedir a les ensenyances de Batxillerat

Tindran la consideració de fills o filles i germans i germanes:

 • Els xiquets i xiquetes en règim d'acolliment familiar.
 • Els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existisca vincle matrimonial, parella de fet o vincle assimilat a efectes legals, entre els progenitors d'ambdós.

 

S'HAURÀ DE TINDRE EN COMPTE:

 • Art. 31.3 de l'Ordre 7/2016 de 19 d'abril: "En el cas que es presente més d'una instància, no se'n tindrà en compte cap, i es procedirà a l'escolarització en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d'admissió, queden llocs vacants."
 • Art. 32.2 de l'Ordre 7/2016 de 19 d'abril: "Les sol·licituds i la documentació aportada després de la data establida no serà tinguda en compte en la baremació."
 • Art. 38 del Decret 40/2016 de 15 d'abril: Desempats: Els empats que es produeixen es dirimiran aplicant successivament la major puntuació obtinguda en els criteris següents:
 1. Existència de germans o germanes matriculats en el centre.
 2. Pares, mares, tutors o tutores legals treballadors del centre.
 3. Proximitat del domicili o del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o tutors legals.
 4. Renda per càpita en la unitat familiar.
 5. Condició legal de família nombrosa.
 6. Concurrència de discapacitat en l'alumnat, en els seus pares, mares, tutors, germans o germanes.
 7. Família monoparental.
 8. Expedient acadèmic, només en ensenyances postobligatòries.
 9. Sorteig efectuat per la conselleria competent en matèria d'educació en el qual es trie la lletra a partir de la qual s'assignaran les places.

 

NORMATIVA APLICABLE:

 • Decret 40/2016 de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docent públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d'Educació Infantil, Primària, Secundària obligatòria i Batxiller.
 • Ordre 7/2016 de 19 d'abril de la Conselleria d'Educació per la qual es regula el procediment d'admissió.
 • RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d'admisió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyament d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatoria i Baxillerat per al curs 2022-2023