Servicios

Curs 2023-2024

CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:

Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió en la pàgina :  www. telematricula. es                                                                                                                                

Del 20 al 28 d'abril 

Baremació sol·licituts

Del 2 al  9 de maig
Publicació vacants / Resultat provisional 31 de maig

 

Presentació telemàtica de reclamacions als resultat provisional

Publicació vacants / Resultats definitius

Matrícula telemàtica 

Matrícula presencial  

Termini de formalització de matrícula, alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en un altre centre. Presencial 

Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants produïdes per renúncia o excedents 

 

Fins al 2 de juny

14 de juny

Del 14 al 30 de juny

Del 22 de juny al 5 de juliol

Del  14  al 21 de juny

 

Del 6 a l'11 de juliol

Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu:

-Quan la plaça sol·licitda siga per a centres públics, es presentaran 

La comisión municipal d'escolarització resoldrà i contestarà de manera individualitzada 

-Quan la plaça sol·licitada siga per a centres concertas, es presentaran 

 

 

Del 14 al 16 de juny

Fins al 30 de juny

Fins al 14 de juliol

 

Carta informativa a dirigida als pares/mares que escolaritzen als seus fills per primera vegada Carta  2023-2024 pdf.
  MAPA àrees d' influències.pdf

CALENDARI PROCÉS D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT:

Publicació de les vacants existents en els centres educatius 3 de maig  
Presentació telemàtica de sol·licitus d'admisió Del 4 al 12 de maig   
Baremació de les sol·licituds Del  15 al 23 de maig  
Comprovació de duplicitats  Del 15 al 24 de maig  

Acreditació del requisit acadèmic ESO

Acreditació del requisit acadèmic Batxillerat

Fins al 28 de juny

Fins al 4 de juliol

 

Resultat provisional i publicació vacants ESO

Resultat provisional i publicació vacants Batxillerat

10 de juliol

13 de juliol

 

Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional del procediment ESO

Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional del procediment Batxillerat

Fins al 12 de juliol

Fins al 17 de juliol

 
     

Resultats definitius ESO

Resultats definitius Batxillerat 

19 de juliol

24 de juliol

 
     

Termini de formalització de matrícula telemàtica ESO

Termini de formalització de matrícula presencial ESO

Del 19 al 24 de juliol

Del 20 al 25 de juliol

 

Termini de formalització de matrícula telemàtica Batxillerat

Termini de formalització de matrícula presencial Batxillerat

L'alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admisió formalitzará la matrícula presendial 

Termini de formalitzacio de la matrícula per a cobrir les paces vacants produïdes per renúncia o excedents

Del 24 al 27 de juliol

Del 25 al 28 de juliol

Del 22 de juny al 5 de juliol

 

26 al 31 de juliol

 
     

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 1. Sol·licitud degudament emplenada via telemàtica www.telematricula.es
 2. Per a l'acreditació de l'existència de germans matriculats al centre: Si els cognoms no són coincidents, s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o sentència per la qual s'adjudique la tutela.
 3. Per a l'acreditació del domicili familiar: DNI del pare, mare o tutor i rebut recent de llum, aigua o telèfon o contracte de lloguer o certificat de residència expedit per l'Ajuntament, en cas de discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents. Per al cas de presentar un contracte de lloguer haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806). En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne o alumna.
 4. Per a l'acreditació del lloc de treball: per a treballador per compte d'altri certificat emés per l'empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball; i per a treballador per compte propi model 036 o 037.
 5. Per a l'acreditació de pares o tutors de treballadors en actiu al centre docent: s'acreditarà pel mateix centre escolar.
 6. Annex Criteri nivell de renda (que els serà facilitat pel centre escolar)
 7. Per a l'acreditació del criteri de discapacitat s'haurà d'acompanyar certificat o targeta emés per la Conselleria de Benestar Social.
 8. Per a l'acreditació del criteri de família nombrosa s'haurà d'aportar títol oficial de família nombrosa.
 9. Per a l'acreditació de la condició de membre de família monoparental, s'haurà d'aportar títol de família monoparental.
 10. Per a l'acreditació d'altres situacions s'haurà d'aportar:
 • Acolliment familiar: resolució administrativa o judicial i certificat emés per la conselleria competent.
 • Acolliment de víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament: resolució judicial o administrativa.
 • Condició d'esportista: fotocòpia del BOE o del DOCV.

 

CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

 1. Existència de germans o germanes matriculats en el mateix centre: Es valorarà adjudicant 15 punts per cada un dels germans o germanes matriculats en el centre sol·licitat.
 2. Pares, mares, tutors o tutores, treballadors en actiu en el centre docent: 5 punts.
 3. Proximitat del domicili familiar o professional: S'ha de fer constar que el municipi de Vinaròs es dividirà en dues àrees d'influència: l'àrea 1 i l'àrea 2. Així els xiquets/tes obtindran punts segons si el domicili familiar o professional de la unitat familiar està dins la zona d'influència del centre educatiu triat, o la zona d'influència limítrofa.                                                                                                   Proximitat del domicili familiar o professional al centre educatiu segons l'art.31 Decret 40/2016 es valorarà de la manera següent:                                                                                                Alumnat el domicili del qual es trobe en l'àrea d'influència del centre: 10 punts                                                                                                                                                                                 Alumnat el domicili del qual es trobe en les àrees limítrofes a la zona d'influència: 5 punts  
 4. Renda Valenciana d'imnclusió: 4 punts                                                                                                                                                                         
 5. Rendes anuals de la unitat familiar: Renda Familiar (sense ser persona beneficiària de la RVI) d'acord amb l'IPREM, corresponent a14 pagues, en relació a l'exercici fiscal anterior en 2 anys a l'any natural en què es sol·licita plaça:
  Renda anual per càpita igual o inferior a l'IPREM: 3,5 punts
  Renda anual per càpita superior a la meitat de l'IPREM i inferior o igual a l’IPREM: 3 punts
  Renda anual per càpita superior a l’IPREM i inferior o igual al resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5: 2,5 punt                                                                                                                                                                            Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5 i inferior o igual al resultat de multiplicar l'IPREM PER 2: 2 punts
 6. Família nombrosa: La condició de família nombrosa general es valorarà amb 3 punts, i la de categoria especial amb 5 punts.
 7. Discapacitat: S'assignaran 4 punts quan la discapacitat siga entre el 33% i el 64% en l'alumne o alumna. Quan siga igual o superior al 65% s'assignaran 7 punts. Quan aquesta circumstància concórrega en els seus pares, mares, tutors, germans o germanes, s'assignaran 3 punts quan existisca discapacitat entre el 33% i el 64%. I 5 punts quan siga igual o superior al 65% per cada un d'ells en què es done aquesta situació.
 8. Condició de família monoparental: La condició de família monoparental general es valorarà amb 3 punts i la de categoria especial amb 5 punts.
 9. Es valorarà l'expedient acadèmic per a accedir a les ensenyances de Batxillerat

 

NORMATIVA APLICABLE:

 • Decret 40/2016 de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docent públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d'Educació Infantil, Primària, Secundària obligatòria i Batxiller.
 • Ordre 7/2016 de 19 d'abril de la Conselleria d'Educació per la qual es regula el procediment d'admissió.
 • RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d'admisió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyament d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatoria i Baxillerat per al curs 2023-2024
 • RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023